Blog - rpg

Wyświetlono rezultaty 1-2 z 2.

Generator Królestwa

21-06-2014 21:29
2
Komentarze: 1
W działach: rpg, tworzenie settingów, strategia fabularna
Generator Królestwa
Z oka­zji Dnia Dar­mo­wych Gier Fabu­lar­nych, któ­rego uży­łem jako mobi­li­za­tora i przy­sło­wio­wego “kopa w zadek”, mam przy­jem­ność opu­bli­ko­wać grę Kró­le­stwa wzbo­ga­coną o doda­tek pt. “Gene­ra­tor Kró­le­stwa”. O ile w pod­stawce mogli­ście zbu­do­wać wie­lo­barwną i powią­zaną rela­cjami histo­rię mię­dzy graczami-królestwami, zarysować sytu­ację poli­tyczną, eko­no­miczną, spo­łeczną i mil...

Królestwa — zapowiedź oraz uzupełnienie

13-06-2014 05:23
5
Komentarze: 0
W działach: rpg, tworzenie settingów, strategia fabularna
Królestwa — zapowiedź oraz uzupełnienie
Cześć, nazy­wam się Tomasz Widziń­ski, znany także jako Salam. Mie­siąc temu opu­bli­ko­wa­łem grę “Kró­le­stwa”, która wzięła udział w kon­kur­sie RNI3. Choć zaszczyt­nego miej­sca nie zajęła, prace nad pro­jek­tem kon­ty­nu­owa­łem, efek­tem czego powstaje doda­tek do pro­jektu o nazwie „Gene­ra­tor kró­le­stwa”. Za jego pomocą będziemy w sta­nie ubrać w tzw. mię­sko fabu­larne dość surowo obec­nie wyglą­da­jące obrazy kró­lestw.&nbs...