» Wieści » Koniec serwisu mistrzgry.pl

Koniec serwisu mistrzgry.pl

04-02-2011 23:32 | AdamWaskiewicz

Koniec serwisu mistrzgry.pl
Jak informuje portal mistrzgry.pl, w związku ze spadkiem aktywności użytkowników i kwestiami finansowymi w najbliższym czasie serwis zakończy działalność.

Przejdź dalej: Koniec serwisu mistrzgry.pl

Źródło: MistrzGry.pl
Tagi: mistrzgry.pl


Czytaj również

Komentarze


Repek
   
Ocena:
0
Co tu dużo mówić - szkoda.

Pozdro.
05-02-2011 00:08
Nadiv
   
Ocena:
+2
Szkoda, w sumie to był bardzo fajny pomysł na serwis.
05-02-2011 00:32
Avaron
   
Ocena:
0
Trzeba było skasować jeszcze więcej kont! To zawsze dobrze wpływa na aktywność użytkowników :)
05-02-2011 00:43
Malaggar
   
Ocena:
+9
Zasugerował się poltkowymi metodami i takie efekty ;)
05-02-2011 00:48
~nie będę się rejestrował

Użytkownik niezarejestrowany
   
Ocena:
+1
Jako stojący z boku obserwator całego tego zamieszania związanego z Dronem i serwisem miestrzgry.pl (usuwaniem komentarzy, banowaniem użytkowników, itp.) oraz poziomem dyskusji - zwłaszcza w wykonaniu autora serwisu - powiem jedno:
Pan Panie Drone musisz być strasznie rozżalonym człowiekiem. Chciałeś tak dobrze, pragnąłeś uszczęśliwiać wszystkich, ale jak coś źle nie poszło... bój się Pana Boga. Obraza na świat cały.
Życzę Ci powodzenia przy następnych projektach i byś miał jak najwięcej interakcji z ludźmi z Twojego poziomu.
Fandom będzie musiał sobie poradzić bez Ciebie.
05-02-2011 07:51
~Kolo

Użytkownik niezarejestrowany
   
Ocena:
+1
Zajmę się jednak więcej swoją branżą foto i wrócę do ludzi na innym poziomie...

Nie znam człowieka i one nie zna mnie. Ale chyba część użytkowników ma racje - on obrażanie ma w genach.... A szkoda - konkurecja dźwignią postępu.
05-02-2011 08:09
~

Użytkownik niezarejestrowany
   
Ocena:
+1
@nie bede sie rejestrowal

"Serwis zniknie za około 2 tygodnie, proszę by wszyscy zainteresowani do tego czasu skopiowali sobie swoje teksty. "

A moze warto to zapamietac?

Hajda
05-02-2011 10:15
996

Użytkownik niezarejestrowany
   
Ocena:
+8
Jakby kózka nie banowała, gnojem ludzi nie obrzucała, to by serwisu nie zamykała.
05-02-2011 11:12
E_elear
   
Ocena:
0
Mimo wszystko szkoda.
05-02-2011 11:48
AdamWaskiewicz
   
Ocena:
+7
Najgorzej, że autorzy nawet nie mogą przenieść tekstów na inne serwisy - mogą sobie, owszem, zgrać, ale na najbliższe kilka lat najwyżej do szuflady.
05-02-2011 12:32
~Bułeczka

Użytkownik niezarejestrowany
   
Ocena:
0
Cosik krótko to pociągło.
05-02-2011 13:20
von Mansfeld
   
Ocena:
+2
Cóż, zdarza się.

Tylko życzyć powodzenia w innych rodzajach działalności.
05-02-2011 13:28
KFC
   
Ocena:
0
@A.W.

Może skoro serwis zwija żagle można renegocjować warunki cyrografu?
05-02-2011 13:41
27383
   
Ocena:
0
To trochę jak w tym opowiadaniu bodajże Ziemkiewicza, w którym ktośtam zbierał talenty ludzi. Tak jest i tutaj - podpisujemy cyrograf, dostajemy pieniążki, ale naszym talentem nie możemy podzielić się z innymi ;)
05-02-2011 15:09
Repek
   
Ocena:
+10
Były zasady, ludzie je znali.

Ale Rafał Olszak może przecież zawsze się tych praw zrzec. Co byłoby na pewno fajne i mile widziane.

Pozdrawiam
05-02-2011 15:13
Mayhnavea
   
Ocena:
0
O, z ciekawości, jakie to były zasady?
06-02-2011 00:37
Repek
   
Ocena:
0
@Marheva
Może ktoś da linka lub dokładny cytat, ale o ile pamiętam, to prawa do treści publikowanych na mg.pl miał właściciel.

Ale tutaj może powinien wypowiedzieć się ktoś, kto się na taki układ zgodził. Część tekstów w końcu była płatna, więc sprawa jest czysta [tak to przynajmniej rozumiem].

Pozdrawiam
06-02-2011 02:01
Asmodeo
   
Ocena:
+1
UMOWA O DZIEŁO

Zawarta w dniu .............. r. w Warszawie. pomiędzy
1. . ................................... ................................... . .., legitymującym się dowodem osobistym seria nr ...................... wydanym przez ................................... ................................... . ................. zamieszkałym w ................................. przy ul. ................................., zwany w treści umowy „Zamawiającym", a
2. ................................... ................................... . .., legitymującym się dowodem osobistym seria nr ...................... wydanym przez ................................... ................................... . ................. zamieszkałym w ................................. przy ul. ................................., zwanym w treści umowy „Wykonawcą" o następującej treści:
§ 1.
1. Zamawiający powierza wykonanie, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać dzieło polegające na: napisaniu zgodnie z konspektem artykułu na temat gier fabularnych na potrzeby publikacji na wyłączność przez Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązuje się do nie publikowania osobiście i nie udostępniania dzieła innym podmiotom, w szczególności wydawnictwom i serwisom internetowym przez okres 10 lat, poczynając od daty zawarcia umowy.
§ 2.
Termin rozpoczęcia dzieła strony ustaliły na dzień .............., a zakończenie i wydanie Zamawiającemu na dzień .................................
§ 3.
1. Zamawiający ma prawo zerwać umowę i zrezygnować z dzieła na każdym etapie jego przygotowywania przez Wykonawcę, w szczególności, gdy nie będzie ono wykonywane zgodnie z zaleceniami Zamawiającego. Wykonawca rezygnuje z prawa do odszkodowania w przypadku rezygnacji z dzieła przez Zamawiającego.
2. Wykonawca ma prawo zrezygnować z pracy nad dziełem w dowolnym momencie. Jest to równoznaczne z zerwaniem umowy.
§ 4.
1. Odbiór dzieła nastąpi za pośrednictwem poczty elektronicznej - dzieło ma zostać dostarczone na adres e-mail [email protected] w formie pliku tekstowego w formacie DOC oraz w formacie TXT.
2. Dzieło uznaje się za dostarczone z chwilą potwierdzenia odbioru przez Zamawiającego.

§ 5.
Wykonawca nie ma prawa powierzyć wykonania dzieła innej osobie i jest on odpowiedzialny wobec Zamawiającego za nie udostępnianie dzieła innym podmiotom.
§ 6.
1. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonanie dzieła w wysokości [mod], płatne na konto bankowe: ................................... ................................... . ................................... . ............... ................................... ................................... . ...
2. Wypłata nastąpi w ciągu 3 dni od pierwszej publikacji tekstu albo w ciągu najpóźniej 4 dni od daty odbioru i akceptacji ostatecznej wersji dzieła.
3. Wykonawca zobowiązuje się do bezterminowego zachowania w tajemnicy wysokości wynagrodzenia.
§ 7.
1. W razie zwłoki w wykonaniu dzieła Zamawiającemu nie przysługuje kara umowna.
2. W razie niewykonania dzieła Zamawiającemu nie przysługuje kara umowna.
3. W razie zwłoki w wykonaniu dzieła Zamawiający może odstąpić od umowy bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu.
§ 8.
1. W przypadku wystąpienia w dziele wad, Zamawiający prześle wykonawcy protokół reklamacyjny, a Wykonawca zobowiązany jest odpowiedzieć w ciągu 3 dni.
2. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uważa się za uznanie tej reklamacji, z obowiązkiem załatwienia jej zgodnie z żądaniem Zamawiającego.
§ 9.
Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
§ 11.
Spory mogące wyniknąć na tle stosowania niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
§ 12.
Umowę sporządzono w jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron.


Zamawiający Wykonawca


................................... ......... ........................ . ....................
06-02-2011 12:02
KFC
   
Ocena:
0
"3. Wykonawca zobowiązuje się do bezterminowego zachowania w tajemnicy wysokości wynagrodzenia. "

Pozew wisi w powietrzu ;)
06-02-2011 12:34
Repek
   
Ocena:
0
@Od Moda

Asmodeo,
Wrzuciłeś umowę, była w niej wpisana kwota. Dla Twojego spokoju i bezpieczeństwa [choć mocno wątpliwe, by ktoś robił z siebie idiotę i Cię pozywał], usunąłem sumę z komcia.

Pozdrawiam
06-02-2011 14:34

Komentowanie dostępne jest po zalogowaniu.