Regulamin publikacji

Gdy zamieszczasz w Serwisie Poltergeist Artykuł, Wieść lub Notę (zwane dalej Materiałami) za pomocą jednego z formularzy na stronie polter.pl, akceptujesz następujące warunki:

 1. Serwis Poltergeist jest wydawany przez Fundację Poltergeist z siedzibą w Nowym Opolu, ul. Brzozowa 22, 08-103 Siedlce, wpisaną do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000836092, NIP 212667670, REGON 385858196 (zwaną dalej Wydawcą).
 2. Wydawca stwarza Ci możliwość publikacji artykułów, wieści i not (zwanych dalej Materiałami), musisz jednak pamiętać, że publikując Materiał, gwarantujesz, że nie będzie on sprzeczny z prawem – w tym nie będzie naruszać praw osób trzecich. Publikując Materiał w serwisie Poltergeist, oświadczasz, że za wszelkie naruszenia praw osób trzecich odpowiadasz wyłącznie Ty.
 3. Zgadzasz się na bezpłatną publikację Materiału w Serwisie Poltergeist na czas nieoznaczony oraz na korzystanie z Materiału na następujących polach eksploatacji.
  • wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  • nieodpłatne użyczanie egzemplarzy utworu,
  • wprowadzanie do sieci informatycznych i teleinformatycznych, w tym do internetu oraz w ramach platform mobilnych, w tym poprzez publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
 4. Zgadzasz się na archiwizowanie Materiału w zasobach Serwisu Poltergeist i wykorzystywanie go do promocji serwisu Poltergeist. Zgadzasz się również na opracowywanie Materiału poprzez jego skracanie, przerabianie, łączenie z innymi utworami słownymi, słowno-graficznymi, audiowizualnymi itp. Jako autor musisz zaakceptować ostateczny kształt Artykułu przed jego publikacją i posiadasz możliwość zablokowania publikacji Artykułu bez podania przyczyny. Wydawca lub upoważniona przez niego osoba może zablokować publikację dowolnego Materiału, kierując się przyjętą polityką publikacji i troską o zachowanie poziomu merytorycznego serwisu.
 5. Potwierdzasz, że masz prawo dysponować Materiałem – w tym, że masz pełne prawo do dysponowania załączonymi do niego fotografiami, ilustracjami lub filmami. Oznacza to, że nie sprzedałeś fotografii, ilustracji lub filmów komuś innemu na zasadzie wyłączności oraz że fotografia, ilustracja lub film nie narusza praw i dóbr osobistych osób trzecich. Publikując w ramach Materiału fotografię, ilustrację lub film ponosisz pełną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich. Czyli jeśli opublikujesz fotografię, ilustrację lub film wykonane przez inną osobę i podpiszesz jako swoje – łamiesz prawo. Naruszasz prawo także wtedy, jeśli publikujesz fotografię osoby, która nie zgodziła się na jej wykonanie.
 6. W związku z gromadzeniem Materiałów w celu ich późniejszej publikacji na stronach Serwisu Poltergeist Wydawca gromadzi i przetwarza otrzymywane od Ciebie dane, stanowiące dane osobowe w rozumieniu i zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926). Zamieszczając Materiał w serwisie Poltergeist, wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Wydawcę na zasadach przewidzianych w wyżej wymienionej ustawie. Wydawca jest administratorem danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niepodanie ich może uniemożliwić wykorzystanie Materiałów przez Wydawcę. Masz prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Odbiorcami Twoich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, identyfikatora konta i wszystkich innych danych przez Ciebie udostępnionych będą inni użytkownicy serwisu Poltergeist oraz inne osoby korzystające z zamieszczonych przez Ciebie Materiałów.
 7. Wydawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu ochrony przekazywanych danych osobowych, z zastrzeżeniem pkt. 7 i 8 poniżej. Zamieszczone przez Ciebie Materiały będą podpisywane Twoim imieniem, nazwiskiem oraz identyfikatorem konta, chyba, że złożysz odmienne zastrzeżenie.
 8. Na żądanie uprawnionych organów państwa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, Wydawca przekazuje pozostające w jego posiadaniu dane.
 9. Z zastrzeżeniem treści powyższych punktów, Wydawca nie będzie przekazywać, sprzedawać czy udostępniać zgromadzonych danych osobowych lub danych eksploatacyjnych innym osobom lub instytucjom, chyba że nastąpi to za wyraźną zgodą lub na życzenie osoby, której dotyczą.
 10. Reklamacje na podstawie Regulaminu powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres: [email protected] lub na piśmie na adres Wydawcy wskazany w niniejszym Regulaminie, z dopiskiem „Regulamin Publikacji”.
 11. Wydawca będzie rozpatrywać reklamacje w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres składającego reklamację wskazany w reklamacji.
 12. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83).
 13. Regulamin obowiązuje od dnia 28 lipca 2013 roku (Aktualizacja: 17 listopada 2020 roku).