» Wieści » Konkurs na komiks inspirowany literaturą rosyjską

Konkurs na komiks inspirowany literaturą rosyjską

20-03-2014 18:41 | Młot

Konkurs na komiks inspirowany literaturą rosyjską

Po zeszłorocznym sukcesie konkursu literackiego, którego pokłosiem była antologia Sopot, czwarta rano, w ramach tegorocznego Festiwalu Literacki Sopot odbędzie się konkurs na komiks inspirowany literaturą rosyjską. 

Nagrodzone prace zostaną wydane w pokonkursowej antologii, a zgłoszenia oceni jury w składzie: Magdalena Grzebałkowska, Sebastian Frąckiewicz, Jacek Staniszewski, Przemysław Truściński. Miejska Biblioteka Publiczna w Sopocie przyjmuje prace do 6 czerwca 2014 r. 

 

Zaloguj się, aby wyłączyć tę reklamę

Informacja prasowa:

REGULAMIN KONKURSU KOMIKSOWEGO

FESTIWAL LITERACKI SOPOT 2014

§ 1

Zaloguj się, aby wyłączyć tę reklamę

ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Sopocie z siedzibą przy ul. Obrońców Westerplatte 16, 81-706 Sopot.
Konkurs rozpocznie się 10 marca 2014 roku i potrwa do 6 czerwca 2014 roku.

§ 2

KATEGORIA TEMATYCZNA KONKURSU

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy konkursowej – komiksu, stanowiącego kompletną historię, inspirowaną literaturą rosyjską.
Technika wykonania prac: rysunek, malarstwo, grafika komputerowa.

Komiks - opowiadanie utworzone przez połączenie kilku lub więcej obrazków składających się na jakąś historię. Zazwyczaj obrazki są zaopatrzone w tekst narratora (z boku) lub wypowiedzi postaci (w dymkach).

§ 3

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Uczestnikami konkursu mogą być osoby indywidualne lub maksymalnie 3-osobowe zespoły uczestników występujących wspólnie.
Warunkiem udziału w konkursie jest zapoznanie się i podpisanie Regulaminu oraz Oświadczenia,  które jest załącznikiem do niniejszego Regulaminu.
Podpisany Regulamin oraz Oświadczenie są załącznikiem do złożonej pracy.

§ 4

ZASADY KONKURSU

Aby wziąć udział w konkursie, należy stworzyć pracę składającą się z jednej zamkniętej historii.
Praca musi mieć minimum 6 plansz, a maksimum 10 plansz
Do pracy powinien być dołączony krótki konspekt tekstowy (1200 do 1800 znaków) zawierający dodatkowy opis komiksu (bohatera, fabuły, świata itp.).
Plansze mogą mieć wyłącznie format pionowy i zawierać się w wymiarze formatu A4 (210x297 mm),
Każda plansza powinna zostać opatrzona słownym godłem, czyli dowolnym hasłem, które ma zastąpić prawdziwe imię i nazwisko autora/autorów. Tym samym godłem powinna być podpisana osobna koperta zawierająca podpisany regulamin i oświadczenie – prace i kopertę należy przesyłać na adres: Miejska Biblioteka Publiczna ul. Obrońców Westerplatte 16, 81-706 Sopot do 6 czerwca 2014 roku
z dopiskiem „Konkurs na komiks” (decyduje data stempla pocztowego).
Do pracy w postaci  kserokopii w dwóch egzemplarzach, należy dołączyć pracę w wersji elektronicznej na płycie CD (format plików: 150 dpi RGB (JPG, PDF) oraz wersję do druku (A4 lub A3 - 300 dpi CMYK).
Prace konkursowe niespełniające któregokolwiek z warunków, o których mowa w regulaminie, lub złożone po terminie podlegają wykluczeniu z udziału w konkursie
Przejście na organizatora praw autorskich do nagrodzonych prac nastąpi
z momentem ich przekazania Organizatorowi. 
Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji dowolnie wybranych fragmentów nagrodzonych utworów w prasie i innych mediach w celach reklamowych związanych z konkursem bez powiadamiania autora.
Nadesłane prace nie będą zwracane uczestnikom konkursu.

§ 5

OCENA I NAGRODA

Do oceny złożonych prac zostanie powołane profesjonalne jury.
Ocenie jury podlegać będą wszystkie prace, spełniające warunki formalne
i merytoryczne.
Łączna pula nagród wynosi 6000zł. Autor zwycięskiej pracy otrzyma nagrodę w wysokości 3000zł. Jury zastrzega sobie prawo do dowolnego podziału pozostałej kwoty.
Nagrodzone prace zostaną opublikowane w pokonkursowej antologii. Każdy
z autorów otrzyma bezpłatnie 15 egzemplarzy książki.
Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się nie później niż 7 lipca 2014 r.
Autorzy nagrodzonych utworów nie otrzymają żadnego dodatkowego honorarium związanego z publikacją książki.
Organizator zastrzega sobie prawo ingerencji w nagrodzone utwory związane ze stronami redakcyjnymi.
Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej www.mbp.sopot.pl oraz na oficjalnej stronie internetowej Festiwalu „Literacki Sopot” www.literackisopot.pl, a autorzy zwycięskich prac zostaną niezwłocznie powiadomieni o wynikach postępowania konkursowego.
Przewidziane jest również wykorzystanie wyłonionych prac na antenie telewizji regionalnej i ogólnopolskiej oraz na potrzeby promocji festiwalu Literacki Sopot.
Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w regulaminie, zostaną zdyskwalifikowane.
We wszystkich sprawach nieuregulowanych regulaminem decyduje jury konkursu.

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Złożenie przez uczestnika pracy na konkurs uważane będzie jednoznaczne
z uznaniem warunków regulaminu, wyrażeniem zgody na opublikowanie danych osobowych oraz rozpowszechnianie wizerunku na potrzeby przeprowadzenia oraz promocji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t.z Dz.U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późn zmianami)
Organizatorzy konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia firm pocztowych czy kurierskich, z których korzystać będą uczestnicy konkursu.
Organizatorzy nie ponoszą również odpowiedzialności za działania osób trzecich związanych z organizacją konkursu oraz za szkody spowodowane podaniem błędnych, nieczytelnych lub nieaktualnych danych przez uczestników konkursu.

Miejscowość, data, Podpis uczestnika konkursu

Zaloguj się, aby wyłączyć tę reklamę
Źródło: Informacja prasowa
Tagi: Magdalena Grzebałkowska | Sebastian Frąckiewicz | Jacek Staniszewski | Przemysław Truściński | Miejska Biblioteka Publiczna w Sopocie


Czytaj również

Komentarze

string(15) ""

Jeszcze nikt nie dodał komentarza.

Komentowanie dostępne jest po zalogowaniu.