» Wieści » Konkurs Fundacji Tranzyt

Konkurs Fundacji Tranzyt

23-02-2011 13:50 | Kuba Jankowski

Konkurs Fundacji Tranzyt
Fundacja Tranzyt ogłasza konkurs na komiks o tematyce związanej z Fryderykiem Chopinem. Czas nadsyłania prac do 30 kwietnia. Poniżej regulamin konkursu nadesłany przez organizatora: "Organizator konkursu i czas trwania 1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Tranzyt z siedzibą w Poznaniu, KRS 0000339073, NIP: 7811843776 2. Prace konkursowe można nadsyłać do 30 kwietnia 2011 (decyduje data stempla pocztowego) 3. Projekty nadesłane po terminie nie wezmą udziału w Konkursie 4. Zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni 1 czerwca podczas uroczystego ogłoszenia wyników i wręczenia nagród 5. Konkurs ma zasięg ogólnopolski Warunki i zasady uczestnictwa w konkursie 1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba (zwana dalej Uczestnikiem), która spełnia łącznie następujące warunki:
 • zapoznała się z treścią regulaminu i akceptuje go w całości i bezwarunkowo
 • nie jest pracownikiem Organizatora, nie należy do najbliższych członków jego rodziny ani nie jest osobą/podmiotem bezpośrednio uczestniczącą/ym w organizacji i przygotowaniu Konkursu
 • ukończyła 18 lat w dniu zakończenia Konkursu
 • spełnia inne warunki określone w niniejszym regulaminie.
2. Przedmiotem Konkursu jest najlepszy komiks o tematyce związanej z Fryderykiem Chopinem 3. Nie ma ograniczenia co do ilości zgłaszanych prac 4. Nie ma ograniczenia co do ilości stron zgłaszanych prac 5. Prace konkursowe należy przesyłać na adres: Fundacja Tranzyt, ul. Fredry 7/3, 61-701 Poznań z dopiskiem "Fryderyk Chopin". Przesyłka powinna zawierać projekt na płycie CD lub DVD oraz dane osobowe (pełne imię i nazwisko Uczestnika, adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mail oraz oświadczenie o treści: „Zapoznałem/łam się i akceptuję regulamin Konkursu na Komiks o Fryderyku Chopinie. 6.Zgłaszane prace mogą być wykonane w dowolnej technice i formacie 7. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę Uczestnika na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych DZ.U. Nr.133, poz. 833) w zakresie niezbędnym do prawidłowej współpracy z Organizatorem oraz w celach związanych z Konkursem. 8. Nadesłanie projektu jest tożsame z oświadczeniem Uczestnika, iż przysługuje mu pełnia praw autorskich, osobistych i majątkowych (oraz zależnych) do nadesłanych projektów. 9. Każdy ma prawo do zgłaszania naruszenia postanowień regulaminu do Organizatora. Komisja Konkursowa 1. Prace zostaną poddane ocenie przez Komisję Konkursową w składzie podanym przez Organizatora w terminie nie późniejszym niż 1 marca 2011 roku na stronie www.ligatura.eu 2. W swoich decyzjach Komisja Konkursowa jest całkowicie autonomiczna, a jej decyzja jest ostateczna i niepodważalna. Nagrody 1. Organizator przyzna:
 • Głowną nagrodę: zapalniczkę benzynową z grawerem okolicznościowym
 • wyróżnienia w postaci banknotu o nominale 5000 zł z wizerunkiem Fryderyka Chopina
 • Organizator zastrzega sobie możliwość nie przyznania, którejś z nagród lub wszystkich z nich.
Prawa autorskie 1. Organizator zastrzega sobie prawo prezentacji i publikacji nadesłanych prac, bez honorarium za prawa autorskie, na stronie Organizatora Konkursu www.ligatura.eu , www.centrala.org.pl, www.fundacja-tranzyt.blogspot.com oraz w katalogu festiwalu Ligatura 2. Wraz z nadesłaniem prac Uczestnicy wyrażają zgodę na to, iż nagrodzenie ich prac skutkować będzie udzieleniem przez nich nieodpłatnej oraz niewyłącznej licencji na rzecz Organizatora w celach związanych z Konkursem, obejmującej okres pięciu lat oraz rozciągającej się na wymienione poniżej pola eksploatacyjne:
 • utrwalanie i zwielokrotnianie prac technikami poligraficznymi, drukarskimi, reprograficznymi, informatycznymi, fotograficznymi, cyfrowymi, multimedialnymi, audiowizualnymi, audialnymi, fonicznymi i odmianami tych technik, w tym wprowadzanie do pamięci komputera
 • rozpowszechniania poprzez publiczne odtwarzanie, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, nadawanie i remitowanie na wszelkich nośnikach, w tym bannerach reklamowych, VHS, VCD i DVD, oraz poprzez wykorzystanie wszelkich technik multimedialnych
 • rozpowszechnianie w sieciach informatycznych, w tym w Internecie, w taki sposób, aby pojedyncze osoby miały dostęp do grafiki w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
3. Powyższe rozpowszechnianie prac może następować:
 • w celu promocji Organizatora w związku z Konkursem, w szczególności w formie Tshirtów, plakatów, wystaw, folderów reklamowych, broszur, ogłoszeń, niezależnie od ich formatu, a także w innych mediach; informacyjnych lub reklamowych, w szczególności w formie reklam audialnych, audiowizualnych, multimedialnych i fonicznych
 • po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, w tym jako część dzieła zbiorowego oraz udostępnianie w tej formie w sieciach komputerowych i Internecie.
4. Udzielenie licencji przez nagrodzonego Uczestnika nie jest równoznaczne z obowiązkiem wykorzystania projektu w sposób powyżej wymieniony przez Organizatora. Postanowienia końcowe 1. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia będące wynikiem działań firmy dostarczającej przesyłkę, poczty elektronicznej lub/i usług sieci telefonicznej, z których korzystać będą Uczestnicy. 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez osoby trzecie lub przez innych Uczestników nieprawdziwych i/lub niepełnych informacji o Konkursie oraz za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych i/lub oświadczeń przez Uczestników. 3. W szczególności Uczestnik odpowiada za naruszenie dóbr osobistych, praw autorskich, praw pokrewnych i zależnych osób trzecich w projektach oraz zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów obrony praw Organizatora związanych z takim naruszeniem oraz zaspokojenia roszczeń poszkodowanych. 4. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. 5. Postanowienia i warunki niniejszego regulaminu Fundacja Tranzyt Międzynarodowy Festiwal Kultury Komiksowej Ligatura"
Zaloguj się, aby wyłączyć tę reklamę
Źródło: Fundacja Tranzyt
Tagi: Fundacja Tranzyt


Czytaj również

Komentarze


~

Użytkownik niezarejestrowany
   
Ocena:
0
Co to za kolejne bzdury? I kto jest fundatorem tej fundacji. Wyjaśnijmy to sobie na początku.
A z tymi nagrodami to kpina?
Pewnie chodzi o to , zeby jeszcze raz wydrukować komiksy z antologi KG , która będzie zniszczona.
Centala przejmuje po KG pałeczkę?
Bo nie wierzę, ze Chopin jest dla komiksiarzy kimś ważnym, i mają wewnętrzną potrzebę robienia o nim historii. No bo przecież to nie dla tych obciachowych nagród. więc po co?
wiking
23-02-2011 18:56
Kuba Jankowski
   
Ocena:
0
Według mnie to taki żart sytuacyjny ;-)
24-02-2011 12:27

Komentowanie dostępne jest po zalogowaniu.