Regulamin Identyfikatorów Pyrkonu

Regulamin nagrody "Identyfikatory Pyrkonu", edycja 2015

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Przedmiot Regulaminu

Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, dotyczy konkursu o nazwie „Ogólnopolska Nagroda Identyfikatory Pyrkonu”, zwanego dalej „Konkursem”.

Konkurs organizowany jest przez koordynujące Festiwal Fantastyki Pyrkon stowarzyszenie Klub Fantastyki „Druga Era” z siedzibą w Poznaniu oraz redakcję serwisu internetowego Poltergeist, dostępnego pod adresem http://polter.pl.

Organizatorzy Konkursu w dalszej części regulaminu zwani są łącznie „Organizatorami”.

Regulamin określa zasady, zakres i warunki przyznawania nagród w ramach Konkursu.

§ 2

Definicje

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

  • Głosujący – osoba fizyczna oddająca głos na etapie wyłaniania Laureata;

  • Kandydat – osoba zaproponowana przez członka Kapituły do otrzymania Nagrody;

  • Kapituła –  komisja wskazująca Kandydatów do Nagrody oraz wybierająca spośród nich Nominowanych; odrębne Kapituły powoływane są dla każdej z Kategorii;

  • Laureat – zwycięzca Konkursu w danej kategorii;

  • Nagroda  –  Nagroda dla Laureatów Konkursu;

  • Nominowany – podmiot, który zdobył wystarczającą ilość punktów podczas głosowania Kapituły z każdej z Kategorii (Nominowane są trzy osoby z największą ilością punktów);

  • Pyrkon – Festiwal Fantastyki Pyrkon, organizowany przez stowarzyszenie Klub Fantastyki „Druga Era” z siedzibą w Poznaniu w dniach 24.04.2015 – 26.04.2015;

  • Poltergeist – redakcja portalu internetowego Poltergeist.

Rozdział II

Nagroda "Identyfikatory Pyrkonu”

§ 3

Zapisy Ogólne

1. Nagroda „Identyfikatory Pyrkonu” jest przyznawana w ramach Konkursu w trzech kategoriach: Literatura i Komiks, Gry, Promotor Fantastyki.

2. Nagroda przyznawana jest w formie statuetki, której częścią składową jest identyfikator uprawniający dożywotnio do darmowego wstępu na każdą edycję Festiwalu Fantastyki Pyrkon.

3. O przyznaniu Nagrody decyduje głosowanie przeprowadzone w terminie 07.04.15 – 21.04.2015 na stronach internetowych http://pyrkon.pl oraz http://polter.pl, przy pomocy dostępnych na tych stronach funkcji i zgodnie z regulaminami oraz polityką prywatności korzystania z tych serwisów.

4. Fundusz Nagrody pochodzi z funduszy organizatorów Pyrkonu.

§ 4

Kandydaci, Nominowani i Laureaci do Nagrody, Kategorie Nagrody

1. Kandydatami do Nagrody mogą być wyłącznie osoby fizyczne.

2. Kandydatów proponuje Kapituła danej kategorii, złożona z wybranych przez Organizatorów specjalistów w danych dziedzinach.

3. Nominowanymi do Nagrody jest trzech Kandydatów, którzy w ramach każdej kategorii otrzymali największą ilość głosów członków Kapituły danej kategorii.

4. Laureatem Nagrody zostaje Nominowany, który w ramach danej kategorii uzyskał najwięcej głosów Głosujących.

Nagroda przyznawana jest w ramach trzech kategorii:

I. Literatura i Komiks - za wybitne dokonania na polu literatury i komiksu. Kapituła, wskazując Kandydatów i Nominowanych w ramach tej kategorii, będzie wskazywać osoby, które stworzyły lub wydały w roku 2014 dzieło, które zachwyciło czytelników oraz było wyróżniające się pod względem zarówno treści, jak i formy,

II. Gry - za dokonania w dziedzinie gier wszelkiego rodzaju. Kapituła, wskazując Kandydatów i Nominowanych w ramach tej kategorii, będzie wskazywać osoby, które stworzyły lub wydały w roku 2014 dzieło zaskakujące swoim kunsztem i dbałością wykonania,

III. Promotor Fantastyki – Kapituła, wskazując Kandydatów i Nominowanych w ramach tej kategorii, będzie wskazywać osoby, które dzięki swojej ciężkiej pracy, poświęceniu i wytrwałości przysłużyły się promocji szeroko pojętej fantastyki w roku 2014.

§ 5

Wyłanianie Kandydatów do Nagrody

1. Kandydatów proponują swobodnie członkowie Kapituły danej kategorii.

2. Każdy członek Kapituły może wskazać dowolną liczbę Kandydatów.

3. Członkowie Kapituły zgłaszają Kandydatów do dnia 30.03.14, zgłaszając je osobie wskazanej przez Organizatorów.

4. Do dnia 03.04.14 Organizatorzy dostarczają wszystkim członkom Kapituły pełną listę Kandydatów w celu wyłonienia Nominowanych.

5. Członek Kapituły nie może być Kandydatem w kategorii, w której jest osobą nominującą.

§ 6

Wyłanianie Nominowanych do Nagrody

1. Nominowanych do Nagrody w danej kategorii (Kandydatów) wybierają członkowie odpowiedniej Kapituły poprzez oddanie głosów. Każdy z członków Kapituły jest uprawniony do oddania trzech głosów na Kandydatów:

Pierwszy głos przyznaje danemu Kandydatowi pięć punktów,

Drugi głos przyznaje danemu Kandydatowi trzy punkty,

Trzeci głos przyznaje danemu Kandydatowi jeden punkt.

2. Głosy oddawane są poprzez wysłanie wiadomości e-mail, zawierającej oddane przez danego członka Kapituły głosy, na adres e-mail wskazany przez Organizatorów do dnia 03.04.15.

3. Głosy liczone są przez Organizatorów.

4. Kandydaci, którzy uzyskali jeden z trzech najwyższych wyników w głosowaniu Kapituły w danej kategorii uzyskują status Nominowanego i są zapraszani jako goście Pyrkonu, na zasadach ustalanych indywidualnie.

5. Członkowie Kapituły zarówno na etapie wyboru Kandydatów, jak i głosowaniu w celu wyłonienia Nominowanych, podejmują wszelkie działania wskazane w regulaminie nieodpłatnie.

6. W przypadku opóźnienia w przesyłaniu kandydatur, głosowaniu na Kandydatów oraz wszelkich innych uchybień w obowiązkach zawartych w niniejszym Regulaminie Organizatorom przysługuje prawo do odwołania danego członka Kapituły, co wiąże się z utratą wszelkich uprawnień wskazanych w Regulaminie.

§ 7

Wybór laureatów Nagrody

1. Laureat Nagrody wybierany jest w głosowaniu odbywającym się za pośrednictwem portali internetowych http://pyrkon.pl i http://polter.pl.

2. Do głosowania uprawniona jest każda osoba fizyczna korzystająca z wyżej wskazanych portali internetowych zgodnie z obowiązującymi na nich regulaminami i polityką prywatności.

3. Głosowanie odbywa się za pomocą funkcji dostępnych na danym serwisie internetowym.

4. Głosujący może oddać jeden głos w każdej z kategorii.

5. Laureatem w każdej z kategorii zostaje Nominowany, na którego oddano największą ilość głosów.

§ 8

Ogłoszenie laureatów Nagrody

1. Ogłoszenie Laureatów i wręczenie nagrody odbywa się na Gali podczas Pyrkonu w dniu 25.04.2015 r.

§ 9

Reklamacje i odwołania

1. Reklamacje i odwołania wraz z uzasadnieniem można składać do Organizatorów do miesiąca po ogłoszeniu wyników, przesyłając je drogą mailową na adres [email protected] lub na adres siedziby Stowarzyszenia Klub Fantastyki "Druga Era" w Poznaniu – ul. Kaliska 22a/23 61-131 Poznań, KRS 0000207209

2. Reklamacje i odwołania Organizatorzy rozpatrują w terminie 2 tygodni od daty doręczenia, informując zgłaszającego reklamację odpowiednio drogą elektroniczną lub pisemną, w zależności od metody złożenia reklamacji.

§ 10

Uwagi ogólne

1. Niniejszy Konkurs nie stanowi świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422)

2. Członkowie Kapituły wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby wyłaniania Nominowanych i umieszczenie informacji o sobie na wyżej wymienionej stronie internetowej.