» Nagroda im. Żuławskiego » O Nagrodzie » Skład Jury na rok 2010

Skład Jury na rok 2010

Skład Jury
(rok powołania 2010)
Naukowcy:
  • prof. dr hab. Antoni Smuszkiewicz (Przewodniczący);
  • dr Dariusz Brzostek;
  • dr hab. Anna Gemra;
  • dr hab. Wojciech Kajtoch;
  • dr Mariusz Maciej Leś;
  • dr Adam Mazurkiewicz;
  • dr Iwona Pięta;
  • dr Edyta Rudolf;
  • dr Jerzy Szeja.
Krytycy:
  • Lech Jęczmyk.
Biogramy Jurorów
Przewodniczący Jury
ANTONI SMUSZKIEWICZ – prof. dr hab., kierownik Zakładu Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; autor opracowań z zakresu dydaktyki; znawca literatury fantastycznej, opublikował na jej temat wiele artykułów oraz książki: Stereotyp fabularny fantastyki naukowej (1980), Zaczarowana gra. Zarys dziejów polskiej fantastyki naukowej (1982), Leksykon polskiej literatury fantastycznonaukowej (z Andrzejem Niewiadowskim, 1990) i opracowanie popularnonaukowe Stanisław Lem (1995).
DARIUSZ BRZOSTEK (ur. 1973 w Brodnicy), adiunkt w Zakładzie Teorii Literatury UMK w Toruniu. Z wykształcenia polonista, obecnie zajmujący się głównie antropologią literatury, twórczością Stanisława Lema, teorią niewerystycznych odmian prozy, estetyką XX wieku (konceptualizm), poetyką tzw. sound poetry oraz krytyką literacką i muzyczną (jazz i okolice). Eseista i poeta, autor tomu poetyckiego Świt (1996), współredaktor zbioru szkiców Polska literatura fantastyczna. Interpretacje (Toruń 2005). Publikował na łamach Tekstów Drugich, Literatury Ludowej, Ha! artu, Undergruntu, Frazy, Aktivista oraz witryn internetowych Diapazon i Gaz-eta; w latach 2003-04 był członkiem kolegium redakcyjnego Anteny Krzyku; jest stałym współpracownikiem magazynu o muzyce współczesnej Glissando oraz płockiego Gościńca Sztuki. Teksty ukazywały się w przekładach na język angielski oraz ukraiński. Od kilku lat współpracuje z toruńskim Domem Muz w przygotowywaniu projektów promujących zjawiska kultury alternatywnej oraz awangardy artystycznej XX wieku, jest pomysłodawcą i współorganizatorem Festiwalu Bitnikowskiego, którego kolejne edycje odbywają się od kilku lat w Toruniu. Na płaszczyźnie artystycznej współpracuje jako autor tekstów i perkusista, m. in. z toruńskim duetem muzycznym HATI oraz multimedialną formacją performerską Molok Mun.
ANNA GEMRA - absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Wrocławskiego; doktor habilitowany, adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Lektor języka polskiego jako obcego (kilkuletni lektorat na uniwersytecie we Florencji). Współpraca z polskimi i zagranicznymi ośrodkami uniwersyteckimi zajmującymi się fantastyką i kulturą popularną, opieka nad studentami włoskimi zajmującymi się literaturą polską. Redaktorka Literatury i Kultury Popularnej. Zainteresowania badawcze: literatura i kultura XIX wieku; kultura i literatura popularna; fantastyka, zwłaszcza fantasy i horror. Większość publikacji poświęcona tej tematyce. Autorka książek: Kwiaty zła na miejskim bruku. O powieści zeszytowej XIX i XX wieku (1998), Od gotycyzmu do horroru. Wilkołak, wampir i Monstrum Frankensteina w wybranych utworach (2008), a także licznych haseł w obu wydaniach Słownika literatury popularnej (1997; 2006) pod redakcją prof. dra hab. Tadeusza Żabskiego.
WOJCIECH KAJTOCH. Ur. w 1957 roku w Krakowie. W 1980 r. ukończył filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim (magisterium Władysława Terleckiego trylogia o powstaniu styczniowym... zostało częściowo opublikowane w Roczniku Komisji Historycznoliterackiej PAN XX – 1983 oraz wznowione jako broszura - w 2009 r.). Dwa lata (w okresie 1985-1987) studiował w Instytucie Literackim w Moskwie. Doktor filologii rosyjskiej (1991 - Uniwersytet Warszawski). Rozprawę pt. Bracia Strugaccy (zarys twórczości) wydał w 1993 r. krakowski Universitas; przełożono ją na język rosyjski i wydano w ramach 12 tomu dzieł zebranych Braci (Donieck 2003 i 2 dalsze wydania). Habilitację w zakresie językoznawstwa uzyskał w 2009 roku w Instytucie Języka Polskiego PAN. Jest także autorem książek: Rozstrzelane kukły, Kraków 1992 (wiersze); Pisarze wobec "innych światów" swoich epok (Wolter - Borowski - Herling-Grudziński - Sołżenicyn - Bracia Strugaccy na lekcjach języka polskiego w szkole średniej), Kraków 1994; Presymbolizm, symbolizm, neosymbolizm... Rzecz o czytaniu wierszy, Kraków 1996; Świat prasy alternatywnej w zwierciadle jej słownictwa, Kraków 1999; Doba. Wiersze i proza, Kraków 2003; Językowe obrazy świata i człowieka w prasie młodzieżowej i alternatywnej, t.1 i t.2, Kraków 2008. Redaktor pierwszych czterech tomów almanachu krakowskiego oddziału ZLP Proza, proza, proza... (1995, 1996, 1997, 1998). Opublikował również około 40 artykułów naukowych i krytycznoliterackich z dziedziny historii literatury polskiej i rosyjskiej XX wieku oraz prasoznawczego językoznawstwa (np. w Zeszytach Prasoznawczych: Kogo wychowują czasopisma dla miłośników gier komputerowych? 1998/1-2, Odlotowe bez dwóch zdań! Kultura języka, stylu, perswazji w czasopismach dla młodzieży (1999/3-4) oraz drugie tyle pomniejszych prac naukowych, przekładów itd.; drukowano jego prace np. w Melbourne, Moskwie, Doniecku, Belgradzie i syberyjskim Abakanie. Niegdyś intensywnie uprawiał krytykę literacką: w latach siedemdziesiątych - w Studencie, osiemdziesiątych - w Życiu Literackim i Piśmie Literacko-Artystycznym, dziewięćdziesiątych - w Końcu Wieku (w sumie ok. 50 recenzji i szkiców). Dziś pisuje w lubelskim zinie Ulica Wszystkich Świętych, częstochowskiej Galerii, Zeszytach Prasoznawczych, Czasie Fantastyki. Czasem drukuje poezje - w prasie i różnych wydawnictwach. Był wychowawcą w internacie, starszym asystentem IBL PAN, dziewięć lat uczył języka polskiego w krakowskim X LO. Obecnie jest adiunktem w Ośrodku Badań Prasoznawczych Uniwersytetu Jagiellońskiego (Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej). Uczy retoryki dziennikarskiej, stylistyki i kultury języka polskiego, a niekiedy gatunków dziennikarskich i teorii komunikowania masowego. Interesuje się też zinami i językiem młodzieżowych subkultur.
MARIUSZ MACIEJ LEŚ (ur. 1974), doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, specjalność: poetyka i teoria literatury. Miejsce zatrudnienia: Uniwersytet w Białymstoku, Zakład Teorii i Antropologii Literatury. Autor książek Stanisław Lem wobec utopii (1998) oraz Fantastyka socjologiczna. Poetyka i myślenie utopijne (2008), w których podkreśla aktualność utopii literackiej jako swoistego sposobu myślenia, a także artykułów o literaturze fantastycznej (m.in. o zjawisku cykliczności, intertekstualnym wymiarze SF, apokalipsie w SF), publikacji dotyczących antyutopijnej poezji Herberta, utopijności prób definiowania Europy. Współredaktor prac zbiorowych Herbert i znaki czasu (2002), Wilno i świat. Dzieje środowiska intelektualnego (2002) oraz wznowienia Teorii listu Stefanii Skwarczyńskiej (2006). Członek Zarządu Białostockiego Oddziału Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. Zainteresowania badawcze: teoria fikcji i narracji, utopia i pochodne zjawiska literackie, poetyka fantastyki naukowej, powiązania poetyki i ideologii.
ADAM MAZURKIEWICZ (ur. w 1973 r.), doktor, pracownik Uniwersytetu Łódzkigo (Wydział Filologiczny). W pracy doktorskiej analizował stulecie istnienia polskiej science-fiction, od modernistycznych początków do 1992 roku, przyjmowanego umownie jako data graniczna. W tym bowiem przedziale czasowym polska science-fiction w klasycznej postaci swego gatunku wykorzystała i wydaje się, wyczerpała swoje możliwości. Rozprawa ukazuje ewolucję polskiej fantastyki naukowej oraz zagadnienia poetyki; przedmiotem analizy są m. in. automatyzm i groteska, świadczące o postawie dystansu twórców wobec tradycyjnie pojmowanej fantastyki; tym samym, pośrednio o jej schyłku. Obecnie zajmuje się badaniami nad literaturą popularną i fantastycznonaukową. Opublikował 30 artykułów z zakresu historii XX-wiecznej fantastyki, komiksu, literatury popularnej, a także wydał pracę O polskiej literaturze fantastycznonaukowej lat 1990-2004 (Łódź 2007). Obecnie pracuję nad habilitacją z zakresu cyberpunku jako zjawiska kulturowego i społecznego.
IWONA PIĘTA (ur. 1972), absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim; doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa (2004). Aktualnie wykładowca w Instytucie Humanistycznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie. Autorka artykułów w czasopismach i tomach zbiorowych dotyczących SF oraz prozy polskiej po roku 1989, a także książki Problemy intertekstualnego obrazowania w wybranych powieściach fantastyczno-naukowych Stanisława Lema (Toruń 2002). Intertekstualność jest tu sposobem przekraczania konwencji tematycznych i strukturalnych SF, pomostem łączącym fantastykę z zagadnieniami mimetycznej reprezentacji oraz językiem jako motywem literatury fantastyczno-naukowej, a zarazem jej specyficznym medium. Zainteresowania badawcze: współczesne metodologie badań literackich, proza ostatniego dwudziestolecia, literatura masowa, fantastyka w kontekście zjawisk społecznych i kulturowych.
EDYTA RUDOLF studiowała filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim pod kierunkiem profesora Tadeusza Żabskiego. Uzyskała doktorat na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Wrocławskiego (1998) na podstawie rozprawy o istotach fantastycznych obecnych w literaturze współczesnej. Aktualnie pracuje w Instytucie Filologii Polskiej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. Zajmuje się teorią literatury, literaturą dziecięcą w kontekście biblioterapeutycznym, literaturą fantastyczną. Publikacje obejmują książkę Istoty fantastyczne we współczesnej literaturze popularnej (2000), a także artykuły i referaty na konferencjach ogólnopolskich oraz międzynarodowych (Polska, Republika Czeska), m.in.: Bestiarium w literaturze fantasy (1997), Pojęcie fantastyki. Rekonesans badawczy (1999), Bohater mityczny w literaturze fantasy (2003), Rola książki w budzeniu zainteresowań czytelniczych dzieci "trudnych" (2004), Fantasy dla dzieci i młodzieży (2005), Dzieje bajeczne we współczesnej polskiej literaturze fantasy (na przykładzie "Opowieści z Wilżyńskiej Doliny" Anny Brzezińskiej) (2007), Postaci zakochanych kobiet w fantasy (2008). Publikowała m.in. w Literaturze Ludowej, Literaturze i Kulturze Popularnej oraz w książkach zbiorowych. Współautorka Słownika literatury popularnej (1997, 2006). Współredaktorka Roczników Naukowych PWSZ w Wałbrzychu. Przygotowuje pracę na temat alegorii w kontekście historycznym i współczesnych teorii.
JERZY ZYGMUNT SZEJA, ur. 1965, nauczyciel licealny i akademicki. Autor książki Gry fabularne – nowe zjawisko kultury współczesnej (RABID, Kraków 2004), która powstała jako praca doktorska w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Redaktor naczelny dodatków edukacyjnych Wydawnictwa Axel Springer Polska. Prezes Polskiego Towarzystwa Badania Gier (od 2004 r.), redaktor Homo Ludens. Opublikował kilkadziesiąt artykułów krytycznoliterackich, kulturoznawczych i metodycznych.
LECH JĘCZMYK (ur. 1936) - polski eseista, publicysta, redaktor i tłumacz m.in. Philipa K. Dicka, Josepha Hellera, Kurta Vonneguta. Maturę zdał w 1953. Studiował rusycystykę, trenował judo, do 1969 był w kadrze narodowej Polski. Jest znawcą literatury science fiction. Był redaktorem w wydawnictwie Iskry, gdzie przygotował m.in. 6 tomów antologii Kroki w nieznane. Po przejściu do wydawnictwa Czytelnik prowadził serię science fiction Z kosmonautą. Publikował m.in. w Fantastyce (gdzie w latach 1990 - 1992 pełnił funkcję redaktora naczelnego) i Frondzie. Obecnie na emeryturze.Czytaj również

Komentarze


Jeszcze nikt nie dodał komentarza.

Komentowanie dostępne jest po zalogowaniu.

ZAMKNIJ
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.