» Nagroda im. Żuławskiego » O Nagrodzie » Regulamin Nagrody Literackiej im. Jerzego Żuławskiego

Regulamin Nagrody Literackiej im. Jerzego Żuławskiego


wersja do druku
§ 1


1. Nagroda Literacka im. Jerzego Żuławskiego, zwana dalej Nagrodą, przyznawana jest za najlepsze, według werdyktu Jury, oryginalne prozatorskie utwory polskojęzyczne utrzymane w konwencji fantastyki, które zostały wydane w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia poprzedniego roku.

2. Ocenie podlegają wartości literackie dzieła.

3. Celem przyznawania Nagrody jest promowanie wartościowej literatury utrzymanej w konwencji szeroko pojętej fantastyki.

4. W konkursie uwzględnia się pierwsze publikacje utworów żyjących autorów ogłoszonych drukiem na nośniku papierowym w książkach posiadających numer ISBN lub czasopismach posiadających numer ISSN.

5. Utwory publikowane jako części tematycznego cyklu lub wielotomowej powieści ocenia się każdy oddzielnie, z wyjątkiem wymienionym w §1 p. 6.

6. Tematyczny cykl utworów lub wielotomowa powieść mogą być zgłoszone do konkursu Nagrody jako całość pod warunkiem, że ostatnia część ukazała się w poprzednim roku i żadna z części wydanych wcześniej nie uzyskała Nagrody bądź Wyróżnienia. Chronologicznie ostatni tom zgłaszanej serii nie musi stanowić utworu kończącego serię. Tego rodzaju zgłoszenie odbywa się na wniosek co najmniej jednego Jurora do dnia zamknięcia listy zgłoszeniowej 31 marca.

7. Ramy organizacyjne dla postępowania konkursowego Nagrody tworzy Regulamin Nagrody Literackiej im. Jerzego Żuławskiego, zwany dalej Regulaminem. Aktualna wersja Regulaminu publikowana jest do dnia 15 lutego każdego roku.

8. Pracami organizacyjnymi i koordynującymi niezbędnymi do przyznawania Nagrody zajmuje się Komitet Organizacyjny Nagrody, zwany dalej Komitetem.

§ 2


1. Nagroda przyznawana jest jako:

a) Główna Nagroda,

b) Złote Wyróżnienie,

c) Srebrne Wyróżnienie,

d) Nagroda Specjalna.

2. Główna Nagroda, Złote Wyróżnienie i Srebrne Wyróżnienie przyznawane są w kategorii powieści.

3. Na wniosek co najmniej dwóch Jurorów w danym roku zostaje ustanowiony konkurs dotyczący Nagrody Specjalnej za wyróżniający się nowatorski utwór, przyznawanej bez podziału na kategorie. Termin złożenia tego wniosku upływa 15 kwietnia. Wniosek należy składać do Przewodniczącego Komitetu.

4. Jury może w danym roku zrezygnować z przyznania Głównej Nagrody. Jury w danym roku może nie ustanowić Nagrody Specjalnej.

5. Za powieść uznaje się utwór o objętości powyżej 150 stron znormalizowanych (270 000 znaków ze spacjami). Jury ma prawo zmienić kwalifikację utworu do kategorii powieści lub opowiadania. Zmiana kategorii odbywa się drogą głosowania na wniosek co najmniej 1 Jurora. Za przeprowadzenie tego głosowania odpowiedzialny jest Przewodniczący Komitetu.

6. W razie wątpliwości dotyczących przynależności utworu do konwencji fantastyki Jury podejmuje decyzję drogą głosowania. Głosowanie w tej sprawie odbywa się na wniosek co najmniej 1 Jurora. Za przeprowadzenie tego głosowania odpowiedzialny jest Przewodniczący Komitetu.

7. Lista zgłoszeniowa utworów, wyszczególniająca powieści i opowiadania, biorących udział w konkursie zostaje zamieszczona przez Komitet na internetowej stronie Nagrody lub opublikowana w inny sposób w styczniu każdego roku. Lista może być aktualizowana do dnia 31 marca na podstawie zgłoszeń wszystkich zainteresowanych. Po tym terminie lista nie może być uzupełniana o nowe pozycje.

§ 3


1. Jury składa się z literaturoznawców ze stopniem doktora i dorobkiem naukowym w dziedzinie fantastyki oraz z krytyków literackich o odpowiednim autorytecie, publikujących artykuły o fantastyce. Skład Jury jest jawny.

2. W Jury nie mogą zasiadać przedstawiciele wydawnictw książkowych, publikujących fantastykę. Członek Jury nie może być aktywnym pisarzem publikującym utwory z dziedziny fantastyki.

3. Jury powoływane jest co roku do dnia 28 lutego na okres jednej kadencji przez Komitet bona fide według kwalifikacji merytorycznych kandydatów po zasięgnięciu opinii środowiska akademickiego. Jury ze swojego składu wybiera Przewodniczącego Jury do dnia 15 marca w głosowaniu przeprowadzanym zwykłą większością głosów. Za przeprowadzenie tego głosowania odpowiedzialny jest Przewodniczący Komitetu. Kandydatury na Przewodniczącego Jury może wysuwać każdy członek Jury i Przewodniczący Komitetu.

4. Po zakończeniu głosowania Jury pełni funkcje orzekające, kwalifikujące i opiniotwórcze aż do dnia powołania nowego składu.

5. Liczba kadencji dla Jurorów nie jest ograniczona.

6. Liczba Jurorów nie może być mniejsza niż 5 i większa niż 15.

§ 4


1. Gremium Elektorów zostaje co roku powołane w celu przeprowadzenia inicjującego głosowania i wyłonienia utworów nominowanych w kategorii powieści. Mandat Elektora wygasa po oddaniu przez niego głosu. Skład Gremium Elektorów jest jawny.

2. Elektorzy zostają bona fide zaproszeni do udziału w pracach Gremium przez Komitet na podstawie wiedzy członków Komitetu i powinni należeć do opiniotwórczych odbiorców literatury fantastycznej.

3. Elektor nie może być przedstawicielem wydawnictwa książkowego, publikującego fantastykę. Elektor nie może być aktywnym pisarzem publikującym utwory z dziedziny fantastyki.

4. Liczba kadencji dla Elektorów nie jest ograniczona.

5. Liczba Elektorów nie może być mniejsza niż 40 i nie powinna przekraczać 100.

§ 5


1. Obowiązkiem Elektora jest zapoznanie się z listą zgłoszeniową utworów i ewentualne jej uzupełnienie do dnia 31 marca.

2. Elektorzy mają prawo przystąpić do głosowania po otrzymaniu Karty do głosowania, zwanej dalej Kartą, od Przewodniczącego Komitetu. Głosowanie polega na wypełnieniu Karty i odesłaniu jej w postaci załącznika do listu elektronicznego z tego samego adresu, na który Kartę przysłano, najpóźniej do dnia 15 kwietnia. Głosy oddane po 15 kwietnia są nieważne.

3. Głosowanie Elektorów polega na wymienieniu od 1 do 5 uszeregowanych tytułów powieści, którym automatycznie przypisane zostają punkty: 5 za pierwszy na liście, a za każdy następny o 1 punkt mniej. Aby głos był ważny, należy wskazać co najmniej jeden tytuł, który wtedy automatycznie otrzymuje 5 punktów. W razie wymienienia mniejszej liczby utworów niż 5 Elektor ma prawo zmienić automatyczną punktację, przypisując każdemu utworowi liczbę punktów z zakresu 1-5 z zastrzeżeniem, że każdy utwór musi mieć przyznaną inną liczbę punktów. Utwory na karcie do głosowania należy uszeregować wg malejącej liczby punktów. W razie wątpliwości zostanie zastosowana automatyczna punktacja.

4. Punkty uzyskane przez poszczególne utwory są sumowane i 6 pierwszych uzyskuje nominacje do Nagrody. W przypadku gdy dwa utwory otrzymają identyczną liczbę punktów dopuszcza się rozszerzenie listy nominacji do 7 pozycji.

5. W osobnej rubryce Elektorzy wypowiadają się za lub przeciw przyznaniu w danym roku Głównej Nagrody. Wyniki tego punktu głosowania stanowią rekomendację dla Jury, lecz nie są wiążące.

6. Nominacje elektorskie ogłaszane są do dnia 30 kwietnia.

7. We wszelkich wątpliwych przypadkach dotyczących głosowania Elektorów decyduje Przewodniczący Komitetu.

§ 6


1. Obowiązkiem Jurora jest zapoznanie się z listą zgłoszeniową utworów i ewentualne jej uzupełnienie do dnia 31 marca. Zgłoszenie do konkursu serii utworów według § 1 p. 6 odbywa się również do 31 marca.

2. Wyniki głosowania Elektorów z wyszczególnioną listą elektorskich nominacji w kategorii powieści przesyłane są Jurorom pocztą elektroniczną do dnia 30 kwietnia. Za przekazanie tych danych odpowiedzialny jest Przewodniczący Komitetu. Dla Jury nominacje elektorskie mają charakter rekomendacji, lecz nie są wiążące.

3. Każdy Juror ma prawo zgłosić do konkursu dotyczącego Głównej Nagrody i Wyróżnień nie więcej niż 3 powieści z listy zgłoszeniowej, nienominowane przez Elektorów. Utwór w kategorii powieści nienominowany przez Elektorów zgłoszony przez co najmniej 2 Jurorów uzyskuje status nominacji jurorskiej. Powieści przedstawiane do nominacji jurorskich należy zgłaszać Przewodniczącemu Komitetu do dnia 15 czerwca.

4. W przypadku ustanowienia Nagrody Specjalnej, każdy Juror ma prawo zgłosić nie więcej niż 3 utwory do konkursu dotyczącego tej Nagrody, przesyłając dane o zgłaszanych utworach Przewodniczącemu Komitetu do dnia 30 czerwca. Utwór zgłaszany do Nagrody Specjalnej nie może figurować na liście utworów nominowanych w kategorii powieści, biorących udział w konkursie dotyczącym Głównej Nagrody i Wyróżnień. Każde z dzieł zgłaszanych do Nagrody Specjalnej wskazane przez co najmniej 2 Jurorów uzyskuje status nominacji jurorskiej. Zgłaszane dzieła mogą należeć do kategorii opowiadania, powieści, cyklu powieściowego lub wielotomowej powieści (z zastrzeżeniem wymienionym w §1 p. 5 i 6). Wyznacznikami dzieł zgłaszanych do Nagrody Specjalnej powinny być: ogólnie pojmowane nowatorstwo i wysoki poziom literacki.

5. W końcowym głosowaniu Jurorzy mają prawo głosować tylko na te utwory, które uzyskały nominacje elektorskie lub jurorskie. Lista utworów nominowanych zostaje zamknięta dnia 30 czerwca. Głosowanie Jurorów odbywa się do dnia 15 września.

6. Jurorzy otrzymują karty do głosowania, które po odręcznym wypełnieniu i podpisaniu wysyłają w zamkniętej kopercie tradycyjną pocztą do dnia 15 września na ręce Przewodniczącego Jury.

7. Głosowanie Jurorów w konkursie dotyczącym Głównej Nagrody i Wyróżnień polega na wskazaniu od 1 do 3 tytułów powieści uszeregowanych począwszy od najwyżej ocenianej, którym automatycznie przypisane zostają punkty: 3 za pierwszy na liście, a za każdy następny o 1 punkt mniej. Aby głosowanie było ważne, należy wymienić przynajmniej 1 utwór, który wtedy automatycznie otrzymuje 3 punkty. W razie wymienienia mniejszej liczby utworów niż 3 Juror ma prawo zmienić automatyczną punktację, przypisując każdemu utworowi liczbę z zakresu 1-3 punktów z zastrzeżeniem, że każdy utwór musi mieć przyznaną inną liczbę punktów. Utwory na karcie do głosowania należy uszeregować wg malejącej liczby punktów. W razie wątpliwości zostanie zastosowana automatyczna punktacja.

8. W osobnej rubryce Jurorzy wypowiadają się za lub przeciw przyznaniu w danym roku Głównej Nagrody, uprzednio zapoznając się z rekomendacją Elektorów. Rekomendacja Elektorów nie jest dla Jurorów wiążąca. Decyzja zapada zwykłą większością głosów. W razie nieprzyznania Głównej Nagrody utwór z największą liczbą punktów otrzymuje Złote Wyróżnienie, a następny w kolejności Srebrne Wyróżnienie. W przypadku nieprzyznania Głównej Nagrody utwór trzeci w kolejności może uzyskać drugie Srebrne Wyróżnienie, jeśli tak zdecyduje Przewodniczący Jury po zasięgnięciu opinii Jurorów.

9. W przypadku ustanowienia konkursu dotyczącego Nagrody Specjalnej Jurorzy w końcowym głosowaniu wskazują 0-3 utwory i przypisują wskazanym dziełom liczbę 1-3 punktów z zastrzeżeniem, że każdy utwór musi mieć przyznaną inną liczbę punktów. Utwory na karcie do głosowania należy uszeregować wg malejącej liczby punktów. W razie wątpliwości zostanie zastosowana automatyczna punktacja. Warunkiem przyznania Nagrody Specjalnej jest wskazanie tego samego utworu przez co najmniej 3 Jurorów.

10. Punkty przyznane wskazanym przez Jurorów utworom są sumowane. Utwory z największą liczbą punktów zostają kolejno uhonorowane Główną Nagrodą Literacką im. Jerzego Żuławskiego, Złotym Wyróżnieniem i Srebrnym Wyróżnieniem Nagrody, a także Nagrodą Specjalną, chyba że Jury skorzysta z prawa do rezygnacji z przyznania poszczególnych Nagród.

11. Do dnia 30 września Przewodniczący Jury przesyła w zamkniętej kopercie na ręce Przewodniczącego Komitetu podpisany przez siebie końcowy protokół głosowania Jury, w którym wymieniono w kolejności wskazane przez Jurorów utwory i liczby przypisanych im punktów, a także wynik głosowania nad przyznawaniem lub nieprzyznawaniem w danym roku Głównej Nagrody i Nagrody Specjalnej. W protokole należy także wymienić utwory nominowane przez Jurorów, jeśli jurorskie nominacje miały miejsce, oraz osobno wyszczególnić utwory, które otrzymały Główną Nagrodę, Złote i Srebrne Wyróżnienie oraz Nagrodę Specjalną. Do końcowego protokołu Przewodniczący Jury dołącza oryginały kart do głosowania nadesłanych przez Jurorów, zachowując u siebie ich kopie.

12. Wszystkie głosowania Elektorów i Jurorów są jawne i odbywają się zwykłą większością głosów. W przypadku gdy utwór otrzyma jednakową liczbę głosów Jurorów o kolejności decydują wyniki głosowania Elektorów.

13. Niedotrzymanie terminu może skutkować wykluczeniem głosującego z dalszych etapów procedury.

14. Jurorzy w miarę możliwości otrzymują gratisowe egzemplarze nominowanych utworów, a także innych utworów, na które zgłoszą zapotrzebowanie lub które wytypuje Komitet. Komitet występuje o gratisowe egzemplarze do wydawców.

15. Komitet ułatwia Jurorom wzajemny kontakt, aby wyeliminować lub ograniczyć konieczność osobistych spotkań lub posiedzeń Jury.

16. Przewodniczący Jury ma prawo powołać ze składu Jury swojego zastępcę, który przejmie część obowiązków przy zbieraniu i obliczaniu głosów Jury. Za weryfikację poprawności procedury przekazywania wyników głosowania przez Jurorów odpowiada Przewodniczący Jury. Prawo podpisu końcowych dokumentów nie może być scedowane przez Przewodniczącego Jury.

17. We wszelkich wątpliwych przypadkach dotyczących głosowania Jury decyduje Przewodniczący Jury.

§ 7


1. Utwory nagrodzone, a także dodatkowo nominowane przez Jury są przedstawiane w werdykcie Jury podczas galowej konferencji prasowej w siedzibie Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w Warszawie, która odbywa się w październiku. Stowarzyszenie Pisarzy Polskich (Oddział Warszawski) ustanowiło patronat nad Nagrodą.

2. Uroczyste wręczenie statuetek i dyplomów może odbyć się dodatkowo w późniejszym terminie w innym miejscu, ale nie później niż do 15 grudnia.

§ 8


1. Dla Głównej Nagrody w przypadku uzyskania środków przewidziany jest wymiar finansowy, natomiast Wyróżnienia i nominacje pozostają prestiżowe. Komitet zastrzega sobie prawo do innego podziału uzyskanych środków, po zasięgnięciu opinii Jury.

2. Jury wykonuje pracę bez wynagrodzenia. Komitet dołoży starań, aby honoraria dla Jurorów za dodatkowe prace, jak wygłaszanie referatów, były wypłacane, lecz nie może ich gwarantować.

3. Komitet Organizacyjny wykonuje swoje obowiązki bez wynagrodzenia.

§ 9


1. Do zadań Komitetu Organizacyjnego należą wszelkie prace bieżące nad Nagrodą, a także zapewnienie ciągłości funkcjonowania Nagrody w kolejnych latach.

2. Interpretacji postanowień Regulaminu w razie potrzeby dokonuje Przewodniczący Komitetu po zasięgnięciu opinii jego członków i opinii Jury.

3. Przewodniczący Komitetu ma prawo wystąpić z inicjatywą głosowania do Jury w sprawach istotnych dla procedur przyznawania Nagrody. Wynik takiego głosowania jest wiążący.

4. Poprawki do Regulaminu mogą być wnoszone przez Przewodniczącego Komitetu po zasięgnięciu opinii członków Komitetu lub Jury lub na ich wniosek.

5. Ogólne procedury postępowania ustalane są w trakcie obrad Komitetu. Ostateczne decyzje podejmuje Przewodniczący Komitetu.

6. Kontakt z Komitetem następuje przez jego Przewodniczącego lub przez Sekretarza. Dodatkowe informacje, zawiadomienia i aktualności zamieszczone są na stronie informacyjnej Nagrody.
Zaloguj się, aby wyłączyć tę reklamęCzytaj również

Komentarze

string(15) ""

Jeszcze nikt nie dodał komentarza.

Komentowanie dostępne jest po zalogowaniu.