string(15) ""
» Blog » Generator Królestwa
21-06-2014 21:29

Generator Królestwa

W działach: rpg, tworzenie settingów, strategia fabularna | Odsłony: 208

Generator Królestwa

Z oka­zji Dnia Dar­mo­wych Gier Fabu­lar­nych, któ­rego uży­łem jako mobi­li­za­tora i przy­sło­wio­wego “kopa w zadek”, mam przy­jem­ność opu­bli­ko­wać grę Kró­le­stwa wzbo­ga­coną o doda­tek pt. “Gene­ra­tor Kró­le­stwa”. O ile w pod­stawce mogli­ście zbu­do­wać wie­lo­barwną i powią­zaną rela­cjami histo­rię mię­dzy graczami-królestwami, zarysować sytu­ację poli­tyczną, eko­no­miczną, spo­łeczną i mili­tarną każ­dego domi­nium, o tyle z pomocą dodatku będzie­cie w sta­nie wzbo­ga­cić swoje kró­le­stwa o prze­różne detale. Dzięki temu stwo­rzy­cie nie­mal kom­pletny set­ting! Nie­mal, ponie­waż pla­nuję jesz­cze jeden doda­tek, zwią­zany z rasami.

W Gene­ra­to­rze znaj­dzie­cie takie infor­ma­cje jak: panu­jący ustrój, podział admi­ni­stra­cyjny, cha­rak­ter pod­da­nych, prawa, tra­dy­cje, rody, orga­ni­za­cje, reli­gia, woj­sko, gene­ra­tor herbu, wsi, mia­sta oraz wiele wiele innych cie­ka­wych ele­men­tów. Dopeł­niamy infor­ma­cji o kró­le­stwie, ure­al­niamy je oraz przy­go­to­wu­jemy miej­sce na przy­ję­cie dru­żyny z dowol­nego sys­temu gene­ric fan­tasy. Zatem twórz­cie nowe światy, napeł­niaj­cie je życiem i niech Kró­le­stwa będą z wami.

Zapra­szam do zapo­zna­nia się z cało­ścią mate­riału – tych któ­rzy już czy­tali i grali w Kró­le­stwa, zapra­szam od razu na stronę 18-tą.
Całość powstała na forum MGF z wielką pomocą jego użyt­kow­ni­ków. Dziękuję!

 

2
Notka polecana przez: Araven, Onslo
Poleć innym tę notkę

Komentarze


Araven
   
Ocena:
0

Osobiście polecam, wiele elementów w/w generatora można wykorzystać do wzbogacenia lokacji, czy wylosowania na jakimś obszarze kilku osad (miast i wsi), wraz z ich powiązaniami gospodarczymi i specyficznymi elementami wyglądu itd.

26-06-2014 09:54

Komentowanie dostępne jest po zalogowaniu.